Hướng dẫn xuất File Gerber từ Altium Designer

Cách xuất File Gerber từ Altium Designer

Định dạng của Altium Designer là *.PcbDoc.

Để xuất file từ altium cần 3 bước: Đặt điểm gốc, Xuất file gerber, Xuất file khoan.

File xuất có trong thư mục Output, Bạn chỉ cần copy thư mục này gửi chúng tôi để đặt mạch in.

Bước 1: Đặt điểm gốc

Chọn Edit -> Origin – > Set ​

set diem khong mach in

Sau đó Click chuột vào vị trí cần đặt điểm gốc(vị trí bên trái phía dưới) để chọn điểm gốc cho bảng mạch PCB​.

Bước 2: Xuất file gerber
Chọn File -> Fabrication Outputs -> Gerber File

xuat gerber mach in

Tại cửa sổ Gerber Setup:

Tại thẻ General chọn như hình

xuat gerber mach in 1

Tại thẻ Layers chọn: Plot Layer -> All On và Mirror Layer -> All Off

xuat gerber mach in 2

xuat gerber mach in 3

Tại thẻ Drill Drawing chọn như hình

xuat gerber mach in 4

Tại thẻ Advanced chọn như hình

xuat gerber mach in 5

Bấm OK

Bước 3: Xuất file khoan

Chọn File -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files​

xuat khoan mach in

​Tại cửa sổ NC Drill Setup

xuat khoan mach in 1

​Bấm OK

xuat khoan mach in 2

Bấm OK

File xuất có trong thư mục Output.